Patrick Dunst | Siegmar Brecher: Jazzwerkstatt Transition Band (A/BR)

Patrick Dunst - reeds, composition | Siegmar Brecher - reeds, composition | Emiliano Sampaio - guitar, composition | Valentin Czihak - bass | Luis Andre Carneiro de Oliveira - drums
  • 01-JazzwerkstattTransitionBand_001
  • 01-JazzwerkstattTransitionBand_003
  • 01-JazzwerkstattTransitionBand_004
  • 01-JazzwerkstattTransitionBand_008
  • 01-JazzwerkstattTransitionBand_009
  • 01-JazzwerkstattTransitionBand_011